Ieņēmumu vai izdevumu ieraksta veidošana


       Veidojot ieņēmumu vai izdevumu ierakstu un to saglabājot, datubāzē uzkrājas informācija par visiem tiem darījumiem. Ierakstā katrai summai izvēloties piemēroto saimniecisko darījumu kontu un PVN kontu, tiek nodrošināta to ierakstu attēlošanu saimniecisko darījumu ieņēmumu un izdevumu žurnālā un PVN žurnālā.Ieņēmumu vai izdevumu ieraksta lauku apraksti:

Ieraksta datums – ieraksta izdarīšanas laiks, saskaņā ar LR likumu „Par grāmatvedību” 8.pantu var būt ne velāk par 15 dienām pēc tā mēneša beigām, kurā dokumentu saņēma (dokumenta datums). Piemēram, 4.novembrī saņēma bankas izdrukas par bankas konta apgrozījumu. Tad veicot ierakstus uzskaitē no bankas konta izdrukām, par dokumenta datumu norāda darījuma datumu, bet ieraksta datumu – 4.novembri – t.i. dokumenta ievadīšanas datumu.

Dokumenta datums – datums, ar kuru ir datēts dokuments vai darījuma datums. Pašnodarbinātās personas parasti grāmato pēc kases principa, tad grāmato, kad nauda saņemta vai izdota. Ja dokuments nepieciešams grāmatot pēc dokumenta datuma , ne naudas datuma,  to arī drīkst darīt PVN maksātāji sakarā ar PVN likumu parādīšanai PVN uzskaites žurnālā. Piemēram, PVN maksātājs 10.janvārī izraksta rēķinu par pakalpojumu sniegšanu. Pēc tā rēķina saņem naudu 28.janvārī. Tādā gadījumā 10.janvāra rēķinu grāmato, lai parādītos tikai PVN uzskaites žurnālā, bet 28.janvāra saņemto naudu arī grāmato, lai to parādītu Saimniecisko darījumu uzskaites žurnālā.


Ieņēmumu (izdevumu) konts – norāda uz kuru naudas kontu saimniecisko darījumu žurnālā tas attiecas.

Dok. nosaukums – te ieraksta dokumenta, uz kura pamata izdara ierakstu, nosaukumu.

Dok. sērija – te ieraksta dokumenta sēriju, ja tāds ir.

Dok. numurs – te ieraksta dokumenta, uz kuru pamata izdara ierakstu, numuru.

Darījuma partneris – te ieraksta jūsu darījuma partneri, var izvēlēt tikai no piedāvātā saraksta. To sarakstu var aizpildīt atsevišķā Krivuļa formā – Klientu saraksts, iespēja – jauns klients.

Analit. reģ. nr. – te aizpilda jūsu analītiskā reģistra numuru, ja tāds ir.

Darījuma apraksts – te ieraksta  īsu darījuma aprakstu, piezīmes u.c.

Tatbellapā ierakstu summas – ieraksta darījuma vērtības no dokumenta. Darījuma vērtības var sadalīt atsevišķās rindiņās, ja katrai summai ir dažādas nozīmes, piemēram, notāri sadala amata atlīdzību, valsts nodevu un PVN. Lai papildinātu vai nodzēstu tabulas rindiņas, nospied attiecīgi + vai – taustiņa pogas ar peli.

Tabellapā izdrukas uzstādījumi – 2008.2.9. un 2008.2.10. versijā netiek izmantota, nākošajās versijās var būt papildu iespējām izdrukāt dažādas veidlapas – kases orderi, maksājuma uzdevumi u.c. 


Ieņēmumu vai izdevumu ieraksta formas apakšdaļā ir komandjosla ar 3 komandām: saglabāt jaunu ierakstu, iziet un drukāt. Komanda „Saglabāt jaunu ierakstu” saglabās katru atsevišķu ierakstu. Pēc tās komandas var jau veidot nākamo ierakstu. Komanda ”Iziet” uzdot aizvērt formu. Ja ir bijis kādi ieraksti, pie komandas iziet tie ieraksti netiek saglabāti. Komanda „Drukāt” uzdos atvērt to ierakstu izdruku formā pirms izdrukas.


Lai pārbaudītu, vai jūsu ieraksti ir saglabāti datubāzē, var to pārbaudīt ar Krivuļa formu „Hronoloģiskais žurnāls, kur parāda visus ierakstus hronoloģiskajā kārtībā.