Datorprogrammas Krivulis izmaiņasIzpildes datums un izpildītājs

Versija

Paskaidrojumi par iespējām, papildinājumiem un izmaiņām

04.01.2021.

2021.11.102.

#Ieviestas jaunās VSAOI likmes un speciāls vienreizējs Ziņojums par VSAOI un IIN par 2021.gada decembri.


Visā 2021.gadā ir paredzētas vairākas bezmaksas pašatjaunošanās versijas.

22.07.2020.

2020.11.100.

# iekļautas VID EDS 22.07.2020. veiktās izmaiņas ar "PVN taksācijas perioda deklarācija" jaunās versijas "DokPVNv6_XML_A" xml faila formātu;
# iekļautas VID EDS 22.07.2020. veiktās izmaiņas ar "Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī" jaunās versijas "DOKDDZV3_XML_A" xml faila formātu.  

Jāņem vērā, ka šī ir pēdējās versijas, kas strādā uz Windows Vista versijas. Var lietot Windows versijās 7, 8.1, 10 un Windows Server versijās 2008 R2 - 2019.

15.04.2020.

2020.11.98.

# jauns kods darba laika tabelē: DP-dīkstāves pabalsts,
# citi sistēmas uzlabojumi.
Esošie 2020.gada versijas lietotāji to saņem automātiski Krivulis pašatjaunināšanā.

05.02.2020.

2020.11.92.

# jaunā PVN deklarācija;
# neapliekamais minimums 250 EUR par katru apgādājamo;
# dažādas izmaiņas programmas darbības uzlabošanai.

10.06.2019.

2019.11.86.(pārdošanas versija)

# iestrādāta medicīnisko kvīšu ievades forma tālakam eksportam uz VID EDS.

# PVN žurnāls precizēts, uzradot reversās PVN summas.

# veikti dažādi uzlabojumi.

06.02.2019.

2019.11.82. (pārdošanas versija)

# pārstrādats pašnodarbinātā VSAOI ziņojums, kuru var aizpildīt un izdrukāt. # VSAOI ziņojuma eksports uz  VID EDS. 

# Uzlaboti Saimniecisko darījumu žurnāls 

# Uzlabots hronoloģiskais žurnāls

21.05.2018.

2018.11.78. (pārdošanas versija)

# jaunais algu aprēķins algu aprēķiniem ar diferencētām algas nodokļu likmēm 20% un 23%,
#Jaunā PVN likme 5%,
#Jaunā PVN deklarācija,
# uzlabota programmas un datubāžu dzinēja stabilitāte.
# pēc lietotāju ieteikumiem tika precizētas programmas darbības.

20.02.2017.

2017.11.66. (pārdošanas versija)

# darba laika tabellapām un algu aprēķinam ieviestas kopsummēšanas joslas

# jauni neapliekamie minimumi: 2017.g.-60€, 2018.-40€, 2019.-20€ un no 2020.g. 0€

#  jaunās 2017.g. VSAOI likmes: pensionāriem 29,73(9,16+20,57)%, pensionāriem-izd.pens.saņēmējiem 31,57(9,72+21,85)%, nodarbinātiem soda izciešanas vietās 28,74(8,85+19,89)%, pensionāriem soda izciešanas vietās 24,54(7,56+16,98)%,

# veikti dažādi uzlabojumi pēc klientu ieteikumiem un veikta sistēmas stabilitātes uzlabošana


01.08.2016.

2016.12.64.

(pārdošanas versija)

# iestrādāti jauni PVN režīmi - reversie PVN kodi R1, R2, R3, R4, R5.

# jaunas tekstu sagatves ieņēmumu un izdevumu ierakstiem dokumentu nosaukumam.

#rēķinam 2 jauni lauki saņemšana sun izsniegšanas vieta, ja tiek aizpildīti tiek izdrukāti uz rēķina.

#stabilitātes uzlabošana

01.02.2016.

2016.11.62.

(pārdošanas)

versija

#hroloģiskajam žurnālam ieviests jauns atlases lauks Meklēšana pēc frāzes. Šim un arī meklēšanai pēc frāzes klientu sarakstā ir reģistrnejūtīgi, ta snozīmē ka var ievadīt ar lieliem vai maziem burtiem, atlasīs mazos un lielos burtus;

#VSAOI likmes pensionāram 28.75(8.85+19.90)%;

#VSAOI likmes izd.p.saņ.-spec.p.saņ.31.08(9.57+21.51)%:

#nodarbin.soda izcieš.vietā 29.05(8.95+20.10)%;

#pension.soda izcieš.vietā 23.86(7.35+16.51)%;

#2016.gada IIN likme 23%.

31.08.2015.

2015.12.60. (pārdošanas) versija

#jauns datubāzes dzinējs VistaDB 5.1.1., indeksētas datubāžu tabulas ātrdarbībai;

#rēķinam sēriju izvēle no tekstu saraksta;

#PVN deklarācijas PVN1 III.daļai izlabot aiespēja ievadīšanai klientus bez PVN numura;

#PVN deklaracijas visām tabulām uzlabota summu saskaitīšana;

#rēķinu sarakstam izveidota jauna atskaite - rēķinu statistika.

03.02.2015.

A.Osmanis

2015.1.54 (pārdošanas) versija

#Jauni darba devēju kodi: 91 un 92, spēkā no 01.07.2015.

#VSAOI likmes pensionāram 28.70(8.84+19.86)%;

#VSAOI likmes izd.p.saņ.-spec.p.saņ.31.07(9.57+21.50)%:

#nodarbin.soda izcieš.vietā 29.63(9.13+20.50)%;

#pension.soda izcieš.vietā 24.39(7.51+16.88)%;

#2015.gada IIN likme 23%;

# Papildināts ziņojums par ienākumiem, VSAOI, IIN un riska nodevu ar tabuli nodarbinātiem soda izcieš.vietās;

#automašīnu ceļazīmēs gan maršrutu, gan pamatojumu ailēs papildinati ar teksta izvēlni no saraksta;

#rēķinu izdrukas paraksta daļas teksti ir maināmi.

06.07.2014.

A.Osmanis

2014.1.51(demo)

2014.1.52(pārdošanas) versijas

#Nomainīts VistaDB datubāzes dzinējs. Jaunā versija 5.0.3.

# Jauns PVN uzskaites žurnāls

# Automašīnu ceļazīme

#uzlabojumi darbībai un dažādu kļūdu novēršana

10.10.2013.

A.Osmanis

2013.2.43(demo)

2013.2.44(pārdošanas) versijas

#jauns – mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu žurnāls, papildu izmiņas līdzšinējā IIN maksātāja saimn.darb.ieņ. un izdevumu žurnālā

#EUR kā pamatvalūtas iespēja Krivulī

#uzlabojumi darbībai un dažādu kļūdu novēršana

18.02.2013.

A.Osmanis

2013.1.39.(demo), 2013.1.40(pārdošanas) versijas

#jauns – papildu rezerves datubāzes faila saglabāšana speciālajā Windows mapē ALLUSERAPPDATA katra mēneša 1. un 15.datumā. Drošības nolūkā pret datoru avārijām ikvienam Krivulis lietotājam vismaz 1 reizi mēnesī jāsaglabā visas savas datubāzes failu (.kri) kopijas uz datu nesēja ārpus datora;

#papildinājums – jauni ziņu kodi 81 un 82 par darba ņēmējiem;

#papildinājums – neapliekamais minimums par apgādājamiem no 01.07.2013. ir 80 Ls;

#jaunas VSAOI likmes: vecuma pensionāriem 30.13%(9.45+20.68), izdienas pens.sāņ.-inval.sp.p.saņ. 32.55%(10.20+22.35);

#jaunas VSAOI likmes: nodarbin.brīvības atņemš.soda izc.vietā 31.45%(9.86+21.59), pensionārs - nodarbin.brīvības atņemš.soda izc.vietā 26.60%(8.34+18.26);

#jauns - PVN deklarācija ar pielikumiem.

10.09.2012. A.Osmanis

2012.2.35.(demo), 

2012.2.36.(pārdo-šanas) versijas

#jauns- atvaļinājuma aprēķins ar izdruku

#papaild.- rēķiniem ar izvelni – ar PVN neapliekamie darījumi

#papildin.- unikālie kārtas numuri uzrādīti saimn.darīj.žurnālā pamatojuma teksta sākumā

#jauns- PVN dekl. pielikums PVN2

#papaild.- koriģēti pārskati sakarā ar 01.07.2012. PVN likmes izmaiņām no 22 uz 21%

#jaunas IIN likmes no 2013.g. 24%, 2014.g.22% un no 2015.g.20%

#izmaiņas- izvērsto algu izmaksu sarakstā papildināts ar grāmatveža parakstu sakarā ar attiecīgām prasībām.

09.02.2012.

A.Osmanis

2012.1.33.(demo),

2012.1.34.(pārdo-šanas) versijas

#jaunas VSAOI likmes vecuma pensijas saņēmējiem 30.30% (9.50%+20.80%)

#jaunas VSAOI likmes 1.,2.gr.invalīdiem-spec.p.saņe. 32.82% (10.29%+22.53%)

#ziņas par darba ņēmējiem jauni kodi 61,62,63,71,72

#jauna PVN deklarācija

#jauni PVN1 1.daļas un 3.daļas pielikumi

#valūtu pievienošanas iespēja pie kases, bankas  kontiem, pievienota EUR valūta ar kursu 0.702804


05.09.2011.

A.Osmanis


2011.2.31. (demo versija)

2011.2.32. (pārdošanas versija)


Fundamentālas izmaiņas programmā un datubāzes struktūrā- ieviesti norēķinu(naudas) kontu saraksts.

Ar to radīsies iespēja ievadīt vairākas atsevišķas kases, atsevišķus bankas kontus un citus vairākus maksāšanas līdzekļu kontus. Visi kases apgrozījumi saimniecisko darījumu žurnālā paradīsies vienā ailē "Kase", atsevišķi pa kasēm(bankas kontiem) var skatīties norēķinu žurnālā. Tas pats arī ar bankas un citu maksāšanas līdzekļu kontiem.

21.02.2011.

A.Osmanis

2011.1.29 (demo versija)

2011.1.30.(pārdo-šanas versija)

#ziņās par darba ņēmējiem jauni kodi un jauna veidlapa;

#jaunas 2011.g. likmes: IIN -25%, neapliek.min.- 45 Ls, Neapliek.min.par apgād.- 70 Ls;

#Jaunas 2011.g. VSAOI likmes: 11+24.09% vispārējos gadījumos, 9.20+20.16% vecuima pensionāriem un 9.96+21.82% izdienas pens.saņēmējiem;

# rēķina jaunas 22% likme;

# mainīti rekvizīti PVN žurnālam un saimn.darīj.žurnālam

#darba laika uzskaites tabelē 0 stundas netiek drukātas, jauns kods BD-Brīvdiena

#PVN deklarācijas ierakstu piesaistīšanas sakārtošana.

06.09.2010.

A.Osmanis

2010.2.25.(demo versija)

2010.2.26.(pārdo-šanas versija)

# Darbinieku personas kartītēs jauns profesiju klasifikators, kurš ir spēkā no 18.05.2010;

# Saimniecisko darījumu žurnālā ierakstus var sakārtot pēc dokumenta  vai ieraksta datuma;

# Rēķiniem paraksta sadaļa tagad ir maināma;

# Iestrādāta izvērsta darba laika uzskaite un tās izdruka, var uzskaitīt nostrādātās stundas dienā, naktī, virsstundās;

# Paaugstināta datubāzes dzinēja stabilitāte (jaunā versija VistaDB 4.1.16);

# Dažādas kļūdas izlabotas.

50.03.2010.

A.Osmanis

2010.1.23.(demo versija)

2010.1.24.(pārdo- šanas versija)


# No 2010.g. jaunas VSAOI likmes pensionāriem 7.06+18.88%, izdienas p.saņ.-i.p.s. 7.73+20.68%

# No 2010.g. 26% IIN likme

# jauna PVN deklarācija no 2010.g.

# jauni PVN1 I,II,III.daļas pielikumi no 2010.g.

# rēķinu veidošana, izdruka, rēķinu sarakstu izdruka, rēķinu parādīšana PVN žurnālā.

# dažādas kļūdas izlabotas.

20.10.2009.

A.Osmanis

2009.2.19.(demo versija)

2009.2.20.(pārdošanas versija)

# Iestrādāts no 01.07.2009. spēkā esošais neapliekamais minimums 35 Ls

# Iestrādāta pamatlīdzekļu nolietojuma automātiska aprēķināšana

# Iestrādāta personīga konta veidlapas izdruka

# Jauni teritoriju kodi, kuri ir spēkā no 01.07.2009.

# Iestrādātā darba laika uzskaite un tās izdruka

# Dažādas kļūdas izlabotas.

05.03.2009.

A.Osmanis

2009.1.15. (demo versija);

2009.1.16. (pārdošanas versija)

# Iestrādāts 2009.g. neapliek.minimums 90 Ls

# iestrādāts 2009.g. neapliek.min.par apgādajamiem 63 Ls 

# iestrādāts jauns 1.,2.gr.inv.neapliek.min. 108 Ls

# iestrādāts jauns 3.gr.inval.neapliek.min. 84 Ls

# iestrādāts jauns neapliek.min.polit.repr.pers.108 Ls

# jauna iedzīvotāju ienāk.nodokļa likme 23 %

# jauni darba devēja kodi ziņās par darba ņēmējiem un jauna izdrukas veidlapa

# jaunas VSAOI likmes pensionāriem 28.30% un izd.pens.saņēmējiem 30.68%

# Jauna veidlapa: ziņojums par fiziskām personām izmaksātām summām par algas datiem (vecais -  paziņojums par algas nodokli) ar izdruku

# ieviests brīdinājums, ja ievadīts atkārtots klients ar to pašu reģ.numuru

# iestrādāts 2009.g.jauns pašnodarbinātā ziņojums ar izdruku

# Jauns 2009.g. ziņojums par VSAOI, IIN un RN ar izdruku vai eksportu uz VID EDS

# Jauna 2009.g. ikmēneša PVN deklarācija ar izdruku un eksportu uz VID EDS

# izlabots PVN žurnāls, nomainot PVN % likmes: 18 uz 21 un 5 uz 10.

# ieņēmumu un izdevumu grāmatojumam PVN ailē izlaboti saraksti, nomainot PVN likmes no 18 uz 21 un no 5 uz 10.

15.10.2008. A.Osmanis

2008.3.13. (demo versija);

2008.3.14. (pārdošanas versija)

# Klientu saraksta formā ieviests meklēšanas lauks, lai ātrāk sameklētu attiecīgo klientu pēc nosaukuma sākotnējiem burtiem

# pievienota PVN mēneša deklarācijas forma ar izdruku un eksportu uz VID EDS

# pievienota algas lapiņas izdruka

# pievienota VSAOI kartītes izdruka un paziņojums par algas nodokli izdruka

# pielikta pamatlīdzekļu uzskaite

# ieņēmumu ieraksta formā var veidot kases ieņēmumu orderi ar izdruku

# izdevumu ieraksta formā var veidot kases izdevumu orderi ar izdruku

# dažādas sīkas kļūdas izlabotas

11.04.2008.

A.Osmanis

2008.2.9. (demo versija);

2008.2.10. (pārdošanas versija)

# Darbojas uz Microsoft .NET Framework 2.0 bāzes, var uzstādīt uz Windows 98, Me, 2000, XP, Vista, Server 2003, Server 2008.

# uz 1 datora apstrādāt neierobežotu skaitu datubāzes failu (pašnodarbinātās personas)

# izdrukāt datubāzu failu sarakstu

# iespējams datubāzes failu pārkopēt uz citu datoru

# Krivulis veic datubāzes faila kopiju uz tā paša cietā diska, lietotājam jāveic datubāzes faila kopēšana ārpus datora dažādiem gadījumiem.

# Ieņēmumu un izdevumu dokumentu ieraksta grāmatošana, tā ieraksta izdruka, kopēšana, labošana, stornēšana

#Ieņēmumu un izdevumu dokumentu atspoguļošana saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālā un PVN uzskaites žurnālā. To žurnālu izdruka un izdrukas sadalīšana pa A4 lapām.

# PVN deklarācijas pielikuma PVN1 1.daļas un 2.daļas ikmēneša izdruka, eksports uz VID elektronisko deklarēšanas sistēmu

# Ziņojums par VSAOI pašnodarbinātām personām

# Darbinieku kartītes, algu aprēķinu saraksti, algu un aprēķinu izdrukas

# Pamatdatos klientu ievade, galveno parametru ievade, ikgadējā naudas kontu atlikumu ievade, klientu un klientu sarakstu izdruka
15.10.2008. A.Osmanis

2008.3.13. (demo versija);

2008.3.14. (pārdošanas versija)

# Klientu saraksta formā ieviests meklēšanas lauks, lai ātrāk sameklētu attiecīgo klientu pēc nosaukuma sākotnējiem burtiem

# pievienota PVN mēneša deklarācijas forma ar izdruku un eksportu uz VID EDS

# pievienota algas lapiņas izdruka

# pievienota VSAOI kartītes izdruka un paziņojums par algas nodokli izdruka

# pielikta pamatlīdzekļu uzskaite

# ieņēmumu ieraksta formā var veidot kases ieņēmumu orderi ar izdruku

# izdevumu ieraksta formā var veidot kases izdevumu orderi ar izdruku

# dažādas sīkas kļūdas izlabotas

11.04.2008.

A.Osmanis

2008.2.9. (demo versija);

2008.2.10. (pārdošanas versija)

# Darbojas uz Microsoft .NET Framework 2.0 bāzes, var uzstādīt uz Windows 98, Me, 2000, XP, Vista, Server 2003, Server 2008.

# uz 1 datora apstrādāt neierobežotu skaitu datubāzes failu (pašnodarbinātās personas)

# izdrukāt datubāzu failu sarakstu

# iespējams datubāzes failu pārkopēt uz citu datoru

# Krivulis veic datubāzes faila kopiju uz tā paša cietā diska, lietotājam jāveic datubāzes faila kopēšana ārpus datora dažādiem gadījumiem.

# Ieņēmumu un izdevumu dokumentu ieraksta grāmatošana, tā ieraksta izdruka, kopēšana, labošana, stornēšana

#Ieņēmumu un izdevumu dokumentu atspoguļošana saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālā un PVN uzskaites žurnālā. To žurnālu izdruka un izdrukas sadalīšana pa A4 lapām.

# PVN deklarācijas pielikuma PVN1 1.daļas un 2.daļas ikmēneša izdruka, eksports uz VID elektronisko deklarēšanas sistēmu

# Ziņojums par VSAOI pašnodarbinātām personām

# Darbinieku kartītes, algu aprēķinu saraksti, algu un aprēķinu izdrukas

# Pamatdatos klientu ievade, galveno parametru ievade, ikgadējā naudas kontu atlikumu ievade, klientu un klientu sarakstu izdruka

02.03.2008.

A.Osmanis

2008.1.6. (demo versija)


16.01.2008.

A.Osmanis

2008.1.4. (demo versija)


27.09.2007.

A,Osmanis

2007.1.2. (demo versija)